top of page

Fairy Tale Show

Dina Khaychenko

Also Semyon Argoskin, Mikhail Aldashin, Ariadne Arendt, Maria Arendt, Natalia Arendt, Evgeniy Asse, Alina Batalina, Konstantin Batynkov, Andrey Bilzho, Elena Gorokhovskaya, Sergey Gorshkov, Evgeniy Grinevich and Natalia Kulikova, Inna Kalenskaya, Yulia Kartoshkina, Olga Kukina, Aleksei Lantsev, Yaroslav Motaylov, Yelena Pintal, Yekaterina Rozhkova, Svetlana Samoletova, Andrey Sarabyanov, Tatiana Sergeyeva, Khaim Sokol, Konstantin Sutyagin, Svetlana Sutyagina, Yekaterina Sysoyeva, Irina Uspenskaya, Katya Utkina, Sonya Utkina, Katya Filippova, Nataliya Florenskaya, Aleksandr Shevchenko, Lilian Emin, Kristina Yatkovskaya

from December 5, 2019 to January 18, 2020, Roza Azora Gallery 

bottom of page