top of page

A Tale of New Year

Dina Khaichenko

Mikhail Aldashin, Evgeniy Asse, Alina Batalina, Konstantin Batynkov, Andrey Bilzho, Mikhail Ermolov, Ekaterina Eshkova, Anya Zamula, Inna Kalenskaya, Marina Koldobskaya, Irina Korsakova, Alexey Lantsev, Ivan Lungin, Andrey Makarevich, Liza Olshanskaya, Ekaterina Rozhkova, Dyudya Sarabyanov, Olga Soldatova, Anton Totibadze, Sonya Utkina, Nina Filileyeva, Alexander Shevchenko and others

from December 7, 2017 to January 14, 2018, Roza Azora Gallery 

bottom of page